گاهی وقتا امیدواری سخته ، مشکله ...


تو میتونی زیر بار مشکلات کمر خم کنی ...

میتونی نشون بدی به خودت و به خدات که چقدر محکمی !

میتونی کمر خم کنی و همینی که هستی باشی

میتونی محکم باشی و منتظر جواب خدات ،

 منتظر یه اتفاق خوب باشی...داره نگات میکنه.

انتظار بی معرفتی رو از خدا نداشته باش رفیق... 

و خدایی که تنهاست ،ولی هرگز تنهایت نمی گذارد . . .