پس آدمها کجا هستند؟

در صحرا آدم احساس تنهایی میکند!

مار گفت:

با آدمها هم احساس تنهایی میکنی...!


"آنتوان دو سنت‌ اگزوپری - شازده کوچولو"