اما وقتی که مادرم بیمار بود

 دکتر درجه تب را در دهان پدرم میگذاشت !