گرگ همان گرگ است

شغال همان شغال 

در بین این همه حقیقت

تنها ادم است که آدم نیست!