پدرم معجزه گر بزرگیست

ببین چطور سنگ را تبدیل به نان میکند...