دنیاپرستان را بنگرید كه به چه دل بسته‌اند 

و بر سر چه با هم نزاع دارند،

 به دنیایی از كاغذ و مقوا و خانه عنكبوت ... !


"عارف بزرگ ایت الله بهجت (ره)"