خیلی خوب است که خدا به انسان چنین قوه و یقینی بدهد 

که برای غیر خدا محزون نشود! 

شجاعت و ایمان و استقامت قوی لازم دارد 


"آیت الله العظمی بهجت فومنی ره"