با آن دوچرخه ی قراضه اش که ،

همیشه ی خدا پنچر بود …!!!