معلم هدفت عشق است وایثار     

                                 هزاران  خفته از درس تو بیدار